Wolkom by Aaisikersclub 'De Ald Hij'


Wolkom, by Aaisikersclub 'de Ald Hy'

Aaisikersclub 'de Ald Hy' is in club betfte aaisikers dy't der alle jierren in deimennich mei de boat op t giet. Om meinoar te genietsjen fan de natoer, in buorrel te drinken en fansels om alle jnen mei in petfol ljippe-aaien 'ths' te kommen.

Dizze webside giet oer de club, har leden, en benammen oer harren jacht op de Ljip.

Lst tafoege:


De Ljip